مدرسـه یــــــاب

درباره ما

درباره مدرســــــــه یاب

مدرسه یاب بهترین مکان برای تحقیق در مدارسه ها است. هر ماه میلیون ها نفر از کارت های گزارش خواندن و خواندن جامع و مرتب سازی ، رتبه بندی ها و بررسی های ما استفاده می کنند تا مدارس  مناسب را برای آنها انتخاب کنند. مدرسه یاب تمیز کردن و تجزیه و تحلیل دقیق را در مجموعه داده های بزرگ انجام می دهد ، و آنها را با بازخورد جامعه ما به دلیل بینش ظریف و ساده ای که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود ترکیب می کند.