مدرسـه یــــــاب

بایگانی: بلاگ

ویژگی مدارس کارآمد از نگاه مديران مدارس شهر تهران
شناخت دیدگاه‌های مديران مدارس و تعريف آن‌ها از ویژگی‌های يك مدرسه كارآمد و موفق

نحوه‌ی ارزیابی مدارس در نظام آموزشی انگلستان چگونه است؟
چه شاخص‌هایی در ارزیابی مدارس انگلستان وجود دارد؟